Nhớ Mẹ

 

Thuở  xưa  lạy  Phật  lễ  Vu Lan

Ngơ ngẫn  mong  hoa  chẵng  chóng tàn

Vân  cẩu  thay  hình  nơi  cỏi  thế

Lữ  hành  đỗi  dạng  chốn trần  gian

Bao  phen  vất  vả  mẹ  không  nản

Lắm  độ  buồn  đau  người  chớ  than

Gữi  nhớ  mênh  mang  theo  khói  toả

Nhắn  thương  bát ngát  với  trầm  lan 

 

         THANH  HOÀ

 

 

Hits: 78

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin