Buổi ra mắt Phim tài liệu Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến Tranh Việt Nam

Bộ phim Con Người và Lịch Sử: Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến Tranh Việt Nam dựa vào các cuộc phỏng vấn với Cựu Đại Sứ Bùi Diễm. Được thực hiện với mục đích nghiên cứu theo thể thức lịch sử truyền khẩu (oral history) và theo tinh thần học thuật bởi sự điều hành của Alex-Thái Đ. Võ, nghiên cứu sinh Tiến Sĩ tại Đại Học Cornell, cùng với sự hổ trợ của Giáo Sư Sử Học Keith Taylor, Đại Học Cornell. 
Buổi ra mắt Phim tài liệu Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến Tranh Việt Nam tại Đại Học Luật Khoa George Mason Arlington Virginia hôm 2/3/2019 lúc 1:00 giờ trưa. 
 
 
Phúc THVNHTĐ 

Hits: 43

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin