Chiều Sầm Sơn

Trên đường từ Bắc vô Trung

Sầm Sơn cữa bể chân dừng dạo chơi

Thăm đền Độc Cước xóm chài

Truyền rằng chống giặc hộ đời an dân

Sắc phong đệ nhất đẳng thần

Cổ xưa theo lệ Lý Trần đến nay

Ghé hòn Trống mái bên Tây

Nhớ chàng” Anh Vọi” trước ngày bốn lăm

Xe leo quanh quẩn xóm làng

Vận may gặp được đại thần họ Tô

Ngôi cao Tể Tướng quan to

Cả đời giúp nước chẳng lo cho nhà

Đọc trong lịch sử nước ta

Mấy người nặng chữ quốc gia làm đầu?

Thanh liêm chánh trực thuộc làu

Đại thần công bộc phải trau giữ mình

Cầm quyền phải nhớ hành trình” vì dân”

Tham quang cảnh vật bâng khuâng

Trở về ray rứt nhiều phần nghĩ suy!

Hoàng Duy

Hits: 75

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin