Chút Hương Thừa Mùa Thu

Lạc nẻo Thu về chân vội vã
Hồn thơ còn đọng chút hương nồng.
                               Nguyên Hà

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 78