Không đề

Có  đâu  kính  bể  lại  nguyên  lành 

Chậu  vỡ  ngày  nay  sửa  quá  nhanh

Do  bởi  hoa  tay  người  khéo  léo

Cũng  vì  tâm  trí  bậc  tài  anh 

Lòng tan  cậy  kẻ  hay  băng  bó

Tim  rạn  nhờ ai  giỏi  dỗ dành

Như  thể  bình kia  vô dụng  thật 

Đâu  ngờ  đẹp  đẽ  tựa như tranh

 

           THANH  HOÀ

 

Hits: 125

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin