Ta ký thác

bán mình vào cát
những dấu chân
hữu hạn vô thường
Được biết
em từ vô lượng kiếp
thơm thảo mời
ký sổ yêu thương…

Nguyễn Văn Chức.

Hits: 72

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin