Trí Tuệ Bát Nhã

 

“VÔ VÔ MINH DIỆC VÔ VÔ MINH TẬN

NÃI CHÍ VÔ LÃO TỬ DIỆC VÔ LÃO TỬ TẬN”

Diễn nghĩa qua thơ lục bát:

Cũng vì Thập Nhị Nhân Duyên

Mà già chết mới có miền tương quan

Thân có: vô minh níu quàng

Nên tướng tử, lão, hai đàng liền theo

Thân hết vô minh ai đeo?

Thọ báo cũng hết, giao kèo một khi

Rõ thân như mộng hiển thì:

Ngộ Tâm tàn mật vô vi đến hồi

                            ThiệpĐỗ

Hits: 99

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin